АКО ВЕЧЕ СТЕ ПОЛУЧИЛИ ВАУЧЕР ЗА ОБУЧЕНИЕ , ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС ЗА БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ ПО ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ДОЛУ ПРОФЕСИИ И КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ

 

 

по професия или част от професия  ФРИЗЬОР;

по професия  КОЗМЕТИК или част от професия КОЗМЕТИК:

- МАНИКЮР, ПЕДИКЮР, НОКТОПЛАСТИКА;

- МАСАЖИ;

- ПРОФЕСИОНАЛЕН ГРИМ.

по професия или част от професия  ГОТВАЧ.

по професия или част от професия  ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР.

КК2 - ОБЩУВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

  • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - А1, А2,B1,B2
  • НЕМСКИ ЕЗИК - А1, А2,B1,B2
  • ФРЕНСКИ ЕЗИК - А1, А2,B1,B2
  • ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК - А1, А2,B1,B2
  • РУСКИ ЕЗИК - А1, А2,B1,B2

В едно обучение по КК2 един курсист може да изкара 300 уч.ч - 3 нива по 100 уч.ч.

КК4 - ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ

  • РАБОТА С БАЗА  СЪХРАНЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА - 45 уч.ч.    
  • РАБОАТА С ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ - 45 уч.ч.    
  • РАБОТА С ОСНОВНИ ТЕКСТООБРАБОТВАЩИ ПРОГРАМИ - 45 уч.ч.
  • РАБОТА С ПРЕЗЕНТАЦИИ - 45 уч.ч.

ВАЖНО:

С настоящия проект ще се предостави възможност на заетите лица в България, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование да се включат в курсове за придобиване на професионална квалификация по професии и/или обучения по чужд език или дигитална компетентност. Предвидените по проекта обучения ще се реализират чрез предоставянето на поименни ваучери на лицата от целевата група при 15% съфинансиране от тяхна страна, съгласно чл.5 ал.3 от ПМС 280/2015 г.
Съгласно Критериите за избор на операция по процедурата „Ваучери за заети лица” е предвидено съфинансиране от страна на заетите лица в размер на 15% от номиналната стойност на ваучера.

По настоящата процедура не се допускат кандидати придобили степен от висшето образование.

Едно лице, в качеството си на заето лице, има право за периода на изпълнение на ОП РЧР 2014 - 2020 да премине в съответствие с критериите за допустимост на целевата група само едно обучение по професионална квалификация с ваучер и само едно обучение по ключови компетентности с ваучер, като обучението по ключова компетентност по проекта може да бъде общуване на чужди езици – КК 2 или дигитална компетентност - КК 4.

Номиналната стойност на ваучера се определя от вида на обучението и неговата продължителност съгласно чл. 5, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ПМС No 280 от 15.10.2016 както следва:

1. За обучения за придобиване на професионална квалификация

а) за първа степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа-600 лв.;

б) за втора степен, с продължителност не по-малка от 660 учебни часа-1200 лв.;

в) за трета степен, с продължителност не по-малка от 960 учебни часа- 1800 лв.;

г) за част от професия по първа квалификационна степен,с продължителност не по-малка от 200 учебни часа - 400 лв.;

д) за част от професия по втора квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа - 600 лв.;

е) за част от професия по трета квалификационна степен, с продължителност не по - малка от 600 учебни часа -1125 лв.;

2. За обучения за придобиване на ключови компетентности:

а) за обучения по ключова компетентност 2 от приложението и с продължителност не по-малка от 300 учебни часа и три нива на обучение - 700 лв.;

б) за обучения по ключова компетентност 4 от приложението и с продължителност не по-малка от 45 учебни часа - 250 лв.

Входящото образователно ниво за включване в обучение по ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“ и компетентност 4 „Дигитална компетентност“ е успешно завършено основно образование.

Лица, наети в административните структури на органите на държавна власт, не са допустими за участие по процедурата. Лица, притежаващи документ за определена квалификация (диплома,свидетелство и др.) не могат да получат ваучер за включване в обучение запридобиване на идентична или по-ниско ниво на същата квалификация.

Лица, включени в обучение по проекти и програми, финансирани от ОП РЧР, държавния бюджет или от какъвто и да било друг публичен източник, не могат да бъдат включени в същото обучение.

Заетите лица могат да подават Заявление лично на хартиен носител във всички дирекции „Бюро по труда” или по електронен път чрез електронно Заявление. Заявлението може да бъде намерено на електронната страница на Агенция по заетостта - https://www.az.government.bg/pages/vaucheri-za-zaeti-lica/ .
Не се допуска подаване на заявление (на хартиен носител) за участие в обучение с ваучери от упълномощени лица.

Заявлението се подава по електронен път или на хартия - лично в ДБТ (и за двата вида прием само в работни дни, между 8.30ч. и 17.00 ч.). Към Заявлението се предоставят следните копия на документи, заверени лично с текст ”Вярно с оригинала” и подпис на лицето:

- копие/я на документ/и за завършено образование и приложение/я към тях. Документите за завършено образование, издадени в чужбина следва да бъдат преведени и легализирани;
- копие/я на документ/и за допълнителни квалификации и преминати обучения.

 

Дистанционното обучение не е допустима форма на обучение по процедура „Ваучери за заети лица”.

За повече информация и разяснения:

тел. +359 889 86 21 87  

email: uc_sjd@abv.bg  

Снежанка Вълова - директор Център за професионално обучение към "ЕС ЖИ ДИ" ЕООД

Лицензирани специалности

 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ С ВАУЧЕРИ

 

Програма "Аз мога повече" 2015-2020. Безплатно обучение с ваучери

 

Постановление № 280 от 15 октомври 2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по приоритетна ос 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

 

Ваучерите за обучение са поименни ценни книги с фиксирана номинална стойност и дават право на притежателя да премине определен вид обучение....

Прочети повече...