За нас

 

 

Център за професионално обучение (ЦПО) към „ЕС ЖИ ДИ” ЕООД е създаден през 2006 година като обучаваща организация за предоставяне на професионална квалификация по 16 професии в 18 специалности и е лицензирана от Националната агенция по професионално образование и обучение (НАПОО) под № 200812591.

НАШАТА ЦЕЛ е да постигаме качествено професионално обучение, което да спомага за задоволяване на потребностите и интересите на отделната личност, на обществото и на работодателите.  

НАШАТА МИСИЯ е да осъществяваме дейността си в насока на професионал- ната квалификация на безработни лица, граждани търсещи собствено усъвършенстване и квалификация, адекватни на потребностите на пазара на труда и развитието на конкурентоспособността на българската икономика.

ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ на центъра са извършване и удостоверяване на професионално обучение по програми съгласно Закона за професионално образование и обучение. Обучение и преквалификация на безработни и заети лица по различни професионални направления. Осигуряване на публичен достъп до полезна информация, касаеща ученето през целия живот в страната. Участие в разработването на Оперативната програма за развитие на човешките ресурси. Осигуряване и поддържане на качество в професионалното образование и обучение на младежи и възрастни, отговарящо на потребностите на пазара на труда и развитието на конкурентно-способността на местно и регионално ниво на икономиката.

НАШАТА ВИЗИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО е развитието на ЦПО към „ЕС ЖИ ДИ” ЕООД като активно учебно звено от европейски тип, което подпомага всички заинтересовани лица, осигурявайки им иновативна, модернизирана и ежедневно обновявана морална и материално-техническа база за професионално образование, обучение и ориентиране в контекста на ученето през целия живот и професионално обучение.

Обученията в ЦПО по всяка от професиите и специалностите се извършват по утвърдени от НАПОО учебни програми и учебни планове и се реализират чрез използване на методики и учебни пособия в съответствие с ДОИ.

Преподавателите, които преподават в центъра са с богат педагогически и практически опит и работят в различни учебни заведения.

Прилагат се различни форми на обучение – дневна, вечерна, съботно-неделна, самостоятелна, комбинирана, индивидуална и дистанционна.

Обученията по теория се извършват в модерни учебни зали, а учебната и производствената практика в различни производствени бази, с които имаме сключени договори.

Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при спазване разпоредбите на Закона за професионалното образование и обучение и Правилника за прилагането му.

Курсовете за професионална квалификация завършват с полагане на държавни изпити по теория и практика в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по съответната професия. При успешно завършване на квалификационен курс, обучените лица получават Свидетелство за професионална квалификация (по образец) или Удостоверение за професионално обучение (по образец).

Издадените документи са с национална и европейска валидност и с тях се удостоверяват професионални знания и умения при кандидатстване за работа.

             

 

 

 

 

Лицензирани специалности

 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ С ВАУЧЕРИ

 

Програма "Аз мога повече" 2015-2020. Безплатно обучение с ваучери

 

Постановление № 280 от 15 октомври 2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по приоритетна ос 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

 

Ваучерите за обучение са поименни ценни книги с фиксирана номинална стойност и дават право на притежателя да премине определен вид обучение....

Прочети повече...